Poznaj nas

Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji jest apolityczną, samofinansującą się organizacją zrzeszającą przedstawicieli firm prowadzących działalność w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji oraz terenów zieleni.

Cele PSPDDiD:
promowanie działalności Członków Stowarzyszenia,
prowadzenie działalności oświatowej,
zdobywanie informacji o nowoczesnych technologiach,
podnoszenie wiedzy zawodowej Członków Stowarzyszenia, w tym o aspektach prawnych,
współpraca z władzami państwowymi i placówkami naukowymi,
podnoszenie rangi zawodowej Członków Stowarzyszenia,
rozwój kulturalny i fizyczny Członków Stowarzyszenia oraz integrowanie środowiska,
reprezentowanie branży DDD w Polsce i za granicą.

Cele PSPDDiD realizowane są poprzez:
organizowanie szkoleń zawodowych dla Członków Stowarzyszenia i innych zainteresowanych osób i podmiotów,
organizowanie seminariów, pokazów terenowych, spotkań itp.,
wydawanie Biuletynu PSPDDiD,
wydawanie i propagowanie materiałów informacyjno-szkoleniowych,
współdziałanie w pracach naukowo-badawczych związanych z nowymi technologiami w dziedzinie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji,
współpraca z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi, ze szczególnym uwzględnieniem branży DDD,
współpraca z ośrodkami naukowymi polskimi i zagranicznymi,
promowanie i wdrażanie do praktyki DDD nowych technologii i rozwiązań, zarówno krajowych jak i zagranicznych,
przygotowanie i zabezpieczanie kadry dla potrzeb organizowanych zajęć i imprez,
współdziałanie z organami państwowymi i samorządowymi w przypadku klęsk żywiołowych i innych zagrożeń dla zdrowia i życia, oraz w stanie wyższej konieczności.

Członkami PSPDDiD mogą być:
Członkami Stowarzyszenia mogą być producenci, wykonawcy, każda osoba związana z branżą, osoby fizyczne lub prawne, krajowe lub zagraniczne, bez względu na miejsce zamieszkania i działalność.
producenci,
wykonawcy,
osoby związane z branżą DDD,
osoby fizyczne i prawne z Polski i zagranicy, bez względu na miejsce zamieszkania i prowadzoną działalność

Deklaracja członkowska – pobierz

Członkowie PSPDDiD otrzymują:
czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
możliwość uczestniczenia w zjazdach, naradach, konferencjach oraz innych akcjach możliwość zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
organizowanych dla realizacji celów Stowarzyszenia,
zniżki w opłatach za udział w konferencjach, szkoleniach, seminariach, warsztatach i innych formach upowszechniania i szkolenia organizowanych przez PSPDDiD,
używanie znaku Stowarzyszenia i organizacji, których jest członkiem,
kwartalnik – Biuletyn PSPDDiD,
możliwość przystąpienia do ubezpieczenia zbiorowego.

Wpisowe i składki członkowskie
Wpisowe – bezpłatnie,
Składka członkowska