Historia Biuletynu

O Biuletynie

W ramach prowadzonej przez PSPDDiD działalności wydawany jest kwartalnik Biuletyn PSPDDiD.
Głównymi odbiorcami Biuletynu PSPDDiD są pracownicy sektora DDD (dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja). Kwartalnik dociera także do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, a także wielu instytutów naukowych i branżowych oraz wyższych uczelni.
Aktualny nakład kwartalnika to 1000 egzemplarzy.

Historia

Pierwszy numer kwartalnika – Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji Dezynsekcji i Deratyzacji ukazał się drukiem w maju 1995 r., zaledwie cztery miesiące po pierwszym Walnym Zebraniu. Pomysł wydawania pisma zrodził się już w początkowym okresie istnienia Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji Dezynsekcji i Deratyzacji. Ideą przewodnią twórców – założycieli było stworzenie forum umożliwiającego propagowanie wiedzy i wymianę poglądów. Pierwsze dwa numery kwartalnika miały charakter biuletynów informacyjnych. Zarząd PSPDDiD powierzył kierowanie Biuletynem dr Tadeuszowi Kolbuszewskiemu, który począwszy od numeru 3 został jego pierwszym redaktorem naczelnym. Funkcję tę dr Kolbuszewski sprawował do marca 2002 r., kiedy to ukazał się Biuletyn PSPDDiD nr 1/2002, ostatni pod jego kierownictwem. Na przestrzeni wielu lat, pismo podlegało wielu przeobrażeniom. Bez przesady możemy powiedzieć, że stanowi ono wizytówkę naszej organizacji. Do chwili obecnej ukazało się 40 numerów.

Ważnym wydarzeniem w życiu Stowarzyszenia było podjęcie decyzji o wydawaniu kwartalnika „Biuletyn PSPDDiD”. Od początku istnienia naszej organizacji widać było potrzebę stworzenia forum dla propagowania wiedzy i wymiany poglądów. Pierwszy numer ukazał się w maju 1995 r., niespełna 4 miesiące po pierwszym WZS. Pierwsze dwa numery miały raczej charakter biuletynów informacyjnych. Kierowanie Biuletynem, Zarząd PSPDDiD powierzył dr Tadeuszowi Kolbuszewskiemu, który począwszy od numeru 3 został jego pierwszym redaktorem naczelnym. Funkcję tę kolega Kolbuszewski sprawował aż do marca 2002, kiedy to ukazał się Biuletyn nr 1/2002, ostatni pod jego kierownictwem. Na przestrzeni tych już prawie dziewięciu lat, pismo uległo daleko idącym przeobrażeniom. Bez przesady możemy powiedzieć, że stanowi ono wizytówkę naszej organizacji. Do chwili obecnej ukazało się 40 numerów.