Poznaj nas

Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji jest apolityczną, samofinansującą się organizacją zrzeszającą przedstawicieli firm prowadzących działalność w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji oraz terenów zieleni.

Cele PSPDDiD:
 • promowanie działalności Członków Stowarzyszenia,
 • prowadzenie działalności oświatowej,
 • zdobywanie informacji o nowoczesnych technologiach,
 • podnoszenie wiedzy zawodowej Członków Stowarzyszenia, w tym o aspektach prawnych,
 • współpraca z władzami państwowymi i placówkami naukowymi,
 • podnoszenie rangi zawodowej Członków Stowarzyszenia,
 • rozwój kulturalny i fizyczny Członków Stowarzyszenia oraz integrowanie środowiska,
 • reprezentowanie branży DDD w Polsce i za granicą.
Cele PSPDDiD realizowane są poprzez:
 • organizowanie szkoleń zawodowych dla Członków Stowarzyszenia i innych zainteresowanych osób i podmiotów,
 • organizowanie seminariów, pokazów terenowych, spotkań itp.,
 • wydawanie Biuletynu PSPDDiD,
 • wydawanie i propagowanie materiałów informacyjno-szkoleniowych,
 • współdziałanie w pracach naukowo-badawczych związanych z nowymi technologiami w dziedzinie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji,
 • współpraca z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi, ze szczególnym uwzględnieniem branży DDD,
 • współpraca z ośrodkami naukowymi polskimi i zagranicznymi,
 • promowanie i wdrażanie do praktyki DDD nowych technologii i rozwiązań, zarówno krajowych jak i zagranicznych,
 • przygotowanie i zabezpieczanie kadry dla potrzeb organizowanych zajęć i imprez,
 • współdziałanie z organami państwowymi i samorządowymi w przypadku klęsk żywiołowych i innych zagrożeń dla zdrowia i życia, oraz w stanie wyższej konieczności.
Członkami PSPDDiD mogą być:
 • producenci,
 • wykonawcy,
 • osoby związane z branżą DDD,
 • osoby fizyczne i prawne z Polski i zagranicy, bez względu na miejsce zamieszkania i prowadzoną działalność.

Deklaracja członkowska – pobierz

Członkowie PSPDDiD otrzymują:
 • czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
 • możliwość uczestniczenia w zjazdach, naradach, konferencjach oraz innych akcjach możliwość zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
 • organizowanych dla realizacji celów Stowarzyszenia,
 • zniżki w opłatach za udział w konferencjach, szkoleniach, seminariach, warsztatach i innych formach upowszechniania i szkolenia organizowanych przez PSPDDiD,
 • używanie znaku Stowarzyszenia i organizacji, których jest członkiem,
 • kwartalnik – Biuletyn PSPDDiD,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia zbiorowego.
Wpisowe i składki członkowskie

Wpisowe – bezpłatnie,
Składka członkowska