You Tube
Facebook
PSPDDD

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1179 z dnia 19 lipca 2016 r.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1179 z dnia 19 lipca 2016 r.
Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1179 z dnia 19 lipca 2016 r.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1179 z dnia 19 lipca 2016 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin
Zapisy rozporządzenia obowiązują od 1 marca 2018 r.
Link: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1179/oj