Kodeks etyki zawodowej PSPDDD

CZĘŚĆ OGÓLNA
Art. 1
Zasady etyki zawodowej wynikają z ogólnych norm etycznych.
1. Działalność wszystkich podmiotów opiera się na przestrzeganiu dobrych obyczajów
i przepisów prawa.
2. Za naruszenie zasad etyki zawodowej uznaje się każde zachowanie podważające prestiż pracowników DDD i zaufanie do ich pracy.
3. Obowiązkiem każdego podmiotu świadczącego usługi DDD jest stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz dbałość o kulturę obsługi klientów.

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
Rozdział I
Powinności wobec klienta
Art. 2
Usługodawca ma swobodę wyboru metod postępowania, które uzna za najskuteczniejsze i możliwe do zastosowania w danych warunkach. Dobór metod działania i zastosowanych środków powinien ograniczać się do rzeczywiście potrzebnych wg aktualnego stanu wiedzy zawodowej.
Art. 3
Zabiegi DDD należy wykonywać z należytą starannością, pamiętając o specyfice środków, które są stosowane.
Art. 4
Niedopuszczalne jest wykonywanie usług, z których specyfiką usługodawca uprzednio się nie zapoznał, a także stosowanie środków niewiadomego pochodzenia lub o nieustalonym składzie chemicznym.
Art. 5
Klient przed wykonaniem usługi powinien być zapoznany ze specyfiką zastosowanego środka oraz wynikającego z tego zaleceniami bhp.
Art. 6
W przypadku popełnienia ewidentnej pomyłki usługodawca powinien podjąć natychmiast działania zmierzające do jej naprawienia.
Art. 7
Niedopuszczalną praktyką jest w przypadku wykonywania zleceń złożonych, wykonywanie tylko części prac, a uchylanie się od wykonania tych elementów zlecenia, które z jakichś powodów nie odpowiadają wykonawcy.
Art. 8
Usługodawca, któremu udostępniono obiekt celem wykonania usługi, powinien zdawać sobie sprawę, że został obdarzony szczególnym zaufaniem klienta, musi zatem dołożyć wszelkich starań, by tego zaufania nie poderwać.
Art. 9
Ze względu na ryzyko związane ze stosowaniem środków chemicznych każda usługa winna być odpowiednio udokumentowana.
Art. 10
Mając na uwadze znaczenie usługi DDD dla zachowania higieny sanitarnej jest praktyką wysoce naganną wystawianie protokołu potwierdzającego wykonanie usługi, której
w rzeczywistości nie wykonano.
Art. 11
Usługodawca ma prawo wprowadzać do użytku nowe preparaty oficjalnie zarejestrowane przez MZiOS, a także nowe metody, jednakże koszty wdrażania nowych środków i metod nie mogą obciążać usługobiorcy.

Rozdział II
Współpraca i konkurencja pracowników DDD
Art. 12
1. Podmioty świadczące usługi DDD powinny przyczyniać się do kształtowania poprawnych stosunków miedzy sobą i dbałości o dobrze pojętą solidarność zawodową.
2. Niedopuszczalne jest budowanie własnego autorytetu i zdobywanie klientów poprzez podważanie wobec klienta wiedzy i umiejętności innego usługodawcy.
3. Omawianie trudnych przypadków oraz przypadków, w których popełniono błędy powinny odbywać się na forum PSPDDD i o ile to możliwe w obecności zainteresowanego.
Art. 13
Świadczenie usługi DDD odbywa się z zachowaniem zasad zdrowej konkurencji, mającej na celu coraz lepsze zaspokojenie potrzeb klientów. Czynami niegodnymi
i niedopuszczalnymi są w szczególności:
1. Wprowadzanie odbiorców usług w błąd co do tożsamości firmy.
2. Wprowadzanie w błąd co do rodzaju usługi, jej jakości, sposobu wykonania, możliwości zastosowania w danych warunkach, ryzyka związanego z wykonaniem usługi.
3. Naruszenie tajemnicy innych podmiotów.
4. Nakłanianie pracowników innych firm do niewykonywania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych.
5. Nakłanianie klienta do rozwiązania umowy lub niewykonania umowy z firmą konkurencyjną.
6. Pomawianie konkurencji lub nieuczciwe zachwalanie swojej oferty polegające m.in. na podawaniu nieprawdziwych informacji, co do kwalifikacji pracowników, okazywanie fałszywych atestów lub nierzetelnych wynikła badań.
7. Utrudnianie konkurencji dostępu do rynku przez:
– stosowanie cen poniżej kosztów świadczenia usług,
– zniechęcanie kontrahentów do współpracy z daną firmą.
8. Stosowanie nieuczciwej lub zakazanej reklamy.
Art. 14
Osoby z dużym doświadczeniem zawodowym winny służyć radą i pomocą mniej doświadczonym kolegom, w tym także brać udział w kursach organizowanych przez PSPDDD oraz publikować materiały w Biuletynie PSPDDD.
Art. 15
Podmioty świadczące usługi DDD powinny brać czynny udział w pracach PSPDDD oraz jego kołach terenowych.
Art. 16
W interesie usługodawców i ich klientów jest utrzymywanie współpracy między podmiotami świadczącymi usługi DDD, a Wojewódzkimi i Terenowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi.

Rozdział III
Rozstrzyganie sporów
Art. 17
Rozstrzyganie sporów pomiędzy klientami i usługodawcami, jak też między usługodawcami winno odbywać się na drodze polubownej. Właściwym organem do tego jest Sąd Koleżeński PSPDDD lub specjalnie powołany dla konkretnego przypadku sąd polubowny składający się z osób cieszących się szczególnym uznaniem w środowisku pracowników DDD, działający w oparciu o przepisy kodeksu postępowania cywilnego.