Poznaj nas

Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji jest apolityczną, samofinansującą się organizacją zrzeszającą przedstawicieli firm prowadzących działalność w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji oraz terenów zieleni.

Cele PSPDDD:
 • promowanie działalności Członków Stowarzyszenia,
 • prowadzenie działalności oświatowej,
 • zdobywanie informacji o nowoczesnych technologiach,
 • podnoszenie wiedzy zawodowej Członków Stowarzyszenia, w tym o aspektach prawnych,
 • współpraca z władzami państwowymi i placówkami naukowymi,
 • podnoszenie rangi zawodowej Członków Stowarzyszenia,
 • rozwój kulturalny i fizyczny Członków Stowarzyszenia oraz integrowanie środowiska,
 • reprezentowanie branży DDD w Polsce i za granicą.
Cele PSPDDD realizowane są poprzez:
 • organizowanie szkoleń zawodowych dla Członków Stowarzyszenia i innych zainteresowanych osób i podmiotów,
 • organizowanie seminariów, pokazów terenowych, spotkań itp.,
 • wydawanie Biuletynu PSPDDD,
 • wydawanie i propagowanie materiałów informacyjno-szkoleniowych,
 • współdziałanie w pracach naukowo-badawczych związanych z nowymi technologiami w dziedzinie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji,
 • współpraca z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi, ze szczególnym uwzględnieniem branży DDD,
 • współpraca z ośrodkami naukowymi polskimi i zagranicznymi,
 • promowanie i wdrażanie do praktyki DDD nowych technologii i rozwiązań, zarówno krajowych jak i zagranicznych,
 • przygotowanie i zabezpieczanie kadry dla potrzeb organizowanych zajęć i imprez,
 • współdziałanie z organami państwowymi i samorządowymi w przypadku klęsk żywiołowych i innych zagrożeń dla zdrowia i życia, oraz w stanie wyższej konieczności.
Członkami PSPDDD mogą być:
 • producenci środków biobójczych, środków ochrony roślin i sprzętu DDD,
 • wykonawcy usług DDD,
 • osoby związane z branżą DDD,
 • osoby fizyczne i prawne z Polski i zagranicy, bez względu na miejsce zamieszkania i prowadzoną działalność.

Deklaracja członkowska – pobierz

Członkowie PSPDDD otrzymują:
 • czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
 • możliwość uczestniczenia w zjazdach, naradach, konferencjach oraz innych akcjach możliwość zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
 • organizowanych dla realizacji celów Stowarzyszenia,
 • zniżki w opłatach za udział w konferencjach, szkoleniach, seminariach, warsztatach i innych formach upowszechniania i szkolenia organizowanych przez PSPDDD,
 • używanie znaku Stowarzyszenia i organizacji, których jest członkiem,
 • kwartalnik – Biuletyn PSPDDD,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia zbiorowego.
Wpisowe i składki członkowskie w 2019 r.
 • wpisowe – bezpłatnie,
 • składka członkowska – 1200 zł,
 • składka członkowska dla członka rodziny – 600 zł,
 • składka członkowska dla emeryta-rencisty – 120 zł (osiągnięcie wieku emerytalnego, wniosek do Zarządu PSPDDD o zmianę wysokości składki, skan dokumentu potwierdzającego uzyskanie uprawnień).
Składkę członkowską należy wpłacać na konto Santander Bank Polska S.A. 22 1090 1463 0000 0001 3579 4494
W tytule wpłaty należy wpisać Składka członkowska za 2021 r., imię i nazwisko.
W przypadku opłacania składki za miniony rok należy wpisać Składka członkowska za 2020 r., imię i nazwisko.
Składkę członkowską należy opłacić do końca kwietnia za dany rok kalendarzowy (Statut PSPDDD § 13 pkt 4).