„Oświadczam, iż ukończyłem/am 16 rok życia i zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji zgodnie z Polityką Prywatności w celu obsługi mojego zapytania. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.”

  PSPDDD

  Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji

  Adres

  ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa

  Telefon / Fax

  22 633 60 23

  Email

  biuro@deratyzacja.com.pl

  Facebook

  Polub nas na facebooku

  YouTube

  Subskrybuj nasz kanał na YouTube


  REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADECTWA „SPECJALISTY DEZYNFEKCJI, DEZYNSEKCJI I DERATYZACJI”
  Świadectwo „„Specjalisty w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji”” zwane dalej „Świadectwem Specjalisty jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji zawodowych.

  1. Świadectwo „Specjalisty”  może uzyskać członek Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji zwanego dalej PSPDDiD legitymujący się 3-letnim okresem przynależności
  2. Ubiegający się o świadectwo Świadectwo „Specjalisty powinien złożyć do Zarządu PSPDDiD wniosek wg określonego wzoru (zał. Nr 1) wraz z dokumentami:
   • zaświadczeniem/zaświadczeniami ( świadectwa, certyfikaty ) o odbytych udziale w szkoleniach wymaganych niniejszym regulaminem, a organizowanych przez PSPDDiD
   • zaświadczeniem o zdaniu przed Komisją Egzaminacyjną egzaminu tematyki zawartej w zał. Nr 2.
  3. Zaświadczenia, o których mowa w pkt. 2, ppkt. a dotyczą odbycia udziału w następujących szkoleniach:
   • szkolenie podstawowe z zakresu DDD,
   • szkolenie II stopnia z zakresu dezynfekcji,
   • szkolenie II stopnia z zakresu dezynsekcji,
   • szkolenie II stopnia z zakresu deratyzacji,
   • szkolenie z zakresu „„DDD systemach jakości”,
   • szkolenie z zakresu ” „DDD w zagrożeniach bioterrorystycznych”,
   • szkolenie uprawniające do nabywania i posługiwania się środkami toksycznymi i bardzo toksycznymi z up. Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
  4. Wniosek o przyznanie Świadectwa „Specjalisty” wraz z wymaganymi dokumentami weryfikuje Komisja ds. Szkoleń i Kwalifikacji Zawodowych i po ich pozytywnym zaopiniowaniu przekazuje do zatwierdzenia Prezydium Zarządu PSPDDiD.
  5. Prezydium Zarządu PSPDDiD zatwierdza przedłożone wnioski i podejmuje uchwałę o przyznaniu świadectwa Świadectwa „Specjalisty.
  6. Ubiegającemu się o Świadectwo Specjalisty przysługuje prawo złożenia odwołania od decyzji Prezydium Zarządu PSPDDiD do PSPDDiD w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
  7. Wniosek o przyznanie  Świadectwa ” Specjalisty” rozpatrywany jest w terminie
   60 dni od daty złożenia.
  8. Wniosek niekompletny, bez wymaganych dokumentów  będzie  zwracany Ubiegającemu się o Świadectwo Specjalisty w celu uzupełnienia.
  9. Posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminów, o których mowa w pkt.2, ppkt. b będzie zwoływane w zależności od potrzeb.
  10. Egzaminy przeprowadzane będą odpłatnie, a wysokość opłaty ustalana będzie każdorazowo w zależności od ilości osób przystępujących do egzaminu.
  11. Świadectwo „Specjalisty” przyznawane jest na okres 5 lat.
  12. Przedłużenia ważności „Świadectwa Specjalisty dokonuje Prezydium Zarządu PSPDDiD po udokumentowaniu przez zainteresowanego uczestnictwa w szkoleniach, sympozjach, konferencjach itp. organizowanych przez PSPDDiD w wymiarze nie mniejszym niż 75 godzin rozliczonych w ciągu 5 lat. Niespełnienie tych wymagań powoduje wygaśnięcie uprawnień do posługiwania się tytułem specjalisty.
  13. Odebranie uprawnień do posługiwania się tytułem specjalisty może nastąpić decyzją Prezydium na wniosek Sądu Koleżeńskiego. Od decyzji Prezydium Zarządu PSPDDiD przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Zarządu PSPDDiD w terminie 14 dni od daty dostarczenia decyzji.
  14. Informacje o przyznaniu, przedłużeniu, wygaśnięciu lub utraceniu uprawnień do posługiwania się tytułem „Specjalisty” publikowane będą w Biuletynie PSPDDiD i na stronie internetowej PSPDDiD.
  15. O przyznaniu, przedłużeniu, wygaśnięciu lub utraceniu uprawnień do posługiwania się tytułem „Specjalisty” Zarząd Stowarzyszenia powiadamia właściwe terytorialnie organy wojewódzkie i powiatowe Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej i Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

  POBIERZ WNIOSEK*

  *Najedź na link | PRAWY przycisk myszy | wybrać ZAPISZ JAKO

  Wykaz zagadnień obowiązujących do przyznania świadectwa „„Specjalisty w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji”.

  1. Dezynfekcja
   1. Podstawowe wiadomości z mikrobiologii.
   2. Drobnoustroje – budowa, rozmnażanie, metabolizm, zagrożenia
    • priony,
    • wirusy i riketsje,
    • bakterie,
    • grzyby.
   3. Podstawowe pojęcia z epidemiologii i epizoocjologii.
   4. Zakażenia , drogi szerzenia się chorób zakaźnych i pasożytniczych.
   5. Dezynfekcji i sterylizacja – technika i metody.
   6. Charakterystyka preparatów dezynfekcyjnych
    • klasyfikacja wg substancji aktywnych,
    • mechanizm działania,
    • toksyczność.
    • zagrożenia dla środowiska.
   7. Czynniki warunkujące skuteczność dezynfekcji.
   8. Dezynfekcja w zakładach służby zdrowia.
   9. Dezynfekcja w przypadku wystąpienia chorób zakaźnych, zagrożeń bioterrorystycznych, powodzi.
   10. Dezynfekcja wody.
   11. Mycie , dezynfekcja w produkcji i przetwórstwie spożywczym – procedury.
   12. Dezynfekcja w budynkach inwentarskich.
  2. Dezynsekcja
   1. Podstawowe wiadomości o stawonogach – klasyfikacja, budowa, rozmnażanie, identyfikacja
   2. Stawonogi (insekty i pajęczaki) jako szkodniki – zagrożenie.
   3. Dezynsekcja – metody, przygotowanie obiektu.
   4. Fumigacja – jako specjalna metoda dezynsekcji, przygotowanie obiektu i oddanie po zabiegu.
   5. Charakterystyka preparatów dezynsekcyjnych
    • klasyfikacja wg substancji aktywnych,
    • mechanizm działania,
    • toksyczność.
    • zagrożenia dla środowiska.
  3. Deratyzacja
   1. Podstawowe wiadomości o gryzoniach – morfologia, rozmnażanie, zagrożenia, szkodliwe gatunki.
   2. Deratyzacja – metody
   3. Charakterystyka preparatów deratyzacyjnych
    • klasyfikacja wg substancji aktywnych,
    • mechanizm działania,
    • toksyczność.
  4. Ochrona obiektów przed innymi szkodnikami.
  5. Zintegrowane metody ochrony przed szkodnikami IPM.
  6. Rola DDD w systemach jakości.
  7. Aparatura i sprzęt w DDD.
  8. BHP w DDD.
  9. Regulacje prawne w działalności zakładów DDD.