„Oświadczam, iż ukończyłem/am 16 rok życia i zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji zgodnie z Polityką Prywatności w celu obsługi mojego zapytania. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.”

  PSPDDD

  Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji

  Adres

  ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa

  Telefon / Fax

  22 633 60 23

  Email

  biuro@deratyzacja.com.pl

  Facebook

  Polub nas na facebooku

  YouTube

  Subskrybuj nasz kanał na YouTube


  Tekst jednolity na dzień 11.04.2016 r.

  Rozdział I
  Postanowienia ogólne

  § 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji”, zwane dalej Stowarzyszeniem (w skrócie PSPDDiD) i na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.

  § 2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

  § 3. 1) Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 2) Siedzibą władz Stowarzyszenia jest m. st. Warszawa.

  § 4. Stowarzyszenie ma prawo powoływania terenowych jednostek organizacyjnych w postaci Kół.

  § 5. Stowarzyszenie może być członkiem innych stowarzyszeń krajowych i zagranicznych o tym samym lub innym profilu działania, zgodnie z art. 5. Ust. 2 Prawa o Stowarzyszeniach.

  § 6. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci, znaków, odznak i barw, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

  Rozdział II
  Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

  § 7. Celem Stowarzyszenia jest:

  1) promowanie działalności Członków Stowarzyszenia,
  2) prowadzenie działalności oświatowej,
  3) zdobywanie informacji o nowoczesnych technologiach,
  4) współpraca z władzami państwowymi i placówkami naukowymi,
  5) podnoszenie rangi zawodowej Członków Stowarzyszenia,
  6) udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia w trudnych sytuacjach losowych,
  7) rozwój kulturalny i fizyczny Członków Stowarzyszenia oraz integrowanie środowiska.

  § 8. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  1) organizowanie szkoleń zawodowych dla Członków Stowarzyszenia,
  2) organizowanie seminariów, pokazów terenowych, spotkań,
  3) wydawanie i propagowanie materiałów informacyjno-szkoleniowych,
  4) współdziałanie w pracach naukowo-badawczych związanych z nowymi technologiami w dziedzinie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji,
  5) współpraca z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi,
  6) przygotowanie i zabezpieczanie kadry dla potrzeb organizowanych zajęć i imprez,
  7) współdziałanie z organami państwowymi i samorządowymi w przypadku klęsk żywiołowych i innych zagrożeń dla życia i zdrowia, oraz w stanie wyższej konieczności.

  Rozdział III
  Członkowie, ich prawa i obowiązki

  § 9. Członkami Stowarzyszenia mogą być producenci, wykonawcy, każda osoba związana z branżą, osoby fizyczne lub prawne, krajowe lub zagraniczne, bez względu na miejsce zamieszkania i działalność.

  § 10. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

  1) członków zwyczajnych,
  2) członków wspierających,
  3) członków honorowych.

  § 11. 1) Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, po złożeniu pisemnej deklaracji, uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego terytorialnie koła terenowego, uiszczeniu wpisowego, oraz przyjęciu przez Zarząd.
  2) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd może podjąć decyzję o przyjęciu kandydata bez konieczności uzyskania opinii koła terenowego.

  § 12. Prawa członków zwyczajnych:

  1) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
  2) uczestniczenie w zjazdach, naradach, konferencjach oraz innych akcjach organizowanych dla realizacji celów Stowarzyszenia,
  3) zgłaszanie wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
  4) korzystanie z urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia,
  5) używanie znaku Stowarzyszenia i organizacji, których jest członkiem.

  § 13. Obowiązki członka zwyczajnego:

  1) przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz,
  2) czynny udział w realizacji celów Stowarzyszenia,
  3) aktywne uczestnictwo w organizowanych przez Stowarzyszenie zebraniach, posiedzeniach, zjazdach, zajęciach, imprezach, z własnej inicjatywy lub w drodze typowania,
  4) opłacanie składek członkowskich do końca kwietnia za dany rok kalendarzowy,
  5) przestrzeganie uchwał podjętych przez Zarząd Stowarzyszenia i Zarząd Koła Terenowego.

  § 14. 1) Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna i prawna, która zadeklaruje poparcie rzeczowe lub finansowe dla Stowarzyszenia i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

  2) Członek wspierający ma prawo do:
  a) uczestnictwa w zjazdach, naradach, konferencjach,
  b) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
  c) używania znaku Stowarzyszenia.

  3) Obowiązkiem członka wspierającego jest wywiązywanie się z podjętych zobowiązań.

  § 15. 1) Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla działalności Stowarzyszenia.
  2) Godność członka honorowego nadaje Zarząd.

  § 16. Członkowie honorowi:
  1) posiadają prawa członka zwyczajnego,
  2) zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

  § 17. Utrata członkostwa następuje na skutek:

  1) dobrowolnego wystąpienia złożonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,
  2) skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez 3 miesiące po upływie terminu wyznaczonego w § 13 pkt 4, po uprzednim pisemnym upomnieniu,
  3) wykluczenia uchwałą Zarządu powziętą na podstawie decyzji Sądu Koleżeńskiego z powodu niestosowania się do postanowień Statutu, uchwał władz i regulaminów wewnętrznych, oraz działania na szkodę Stowarzyszenia,
  4) utraty osobowości prawnej członka wspierającego – osoby prawnej,
  5) śmierci członka – osoby fizycznej.

  Od skreślenia i wykluczenia przysługuje członkowi wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Stowarzyszenia, w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały lub orzeczenia.

  Rozdział IV
  Władze Stowarzyszenia

  § 18. Władzami Stowarzyszenia są:

  1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (Delegatów),
  2) Zarząd,
  3) Komisja Rewizyjna,
  4) Sąd Koleżeński.

  § 19. Walne Zebranie Członków może zostać zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów, jeśli liczba członków przekroczy 150 osób. Delegaci będą wybierani na Walnych Zebraniach Kół Terenowych wg klucza – jeden delegat na każdą rozpoczętą piątkę Członków Stowarzyszenia, należących do danego terytorialnie koła terenowego lub doń przypisanych na mocy uchwały Zarządu. Przypisanie to dotyczy osób nienależących do żadnego koła i obowiązuje tylko na czas wyboru.

  § 20. 1) Kadencja władz Stowarzyszenia trwa trzy lata.
  2) Kadencja delegatów trwa trzy lata.

  § 21. W przypadku ustąpienia członka wybieralnych władz w czasie trwania kadencji, władzom przysługuje prawo kooptacji w wysokości nie większej niż 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

  § 22. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile statut nie stanowi inaczej.

  § 23. Walne Zebranie Członków (Delegatów) jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków (Delegatów) zwoływane jest przez Zarząd co trzy lata.

  § 24. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (Delegatów) zwołuje Zarząd:

  1) z inicjatywy własnej,
  2) na pisemny wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby Kół,
  3) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  4) jeżeli 20% Członków Stowarzyszenia wyrazi taką wolę i co najmniej dwa Koła Terenowe Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (Delegatów) winno zostać zwołane w terminie trzech miesięcy od daty podjęcia uchwały, wpływu wniosku lub żądania i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

  § 25. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:

  1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi,
  2) z głosem doradczym – członkowie wspierający i zaproszeni goście.

  W Walnym Zebraniu Delegatów udział biorą:

  1) z głosem stanowiącym – delegaci Kół, członkowie honorowi,
  2) z głosem doradczym – członkowie władz Stowarzyszenia o ile nie są delegatami, członkowie wspierający i zaproszeni goście.

  § 26. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnych Zebrań Członków (Delegatów) Zarząd zawiadamia pisemnie wszystkich członków (delegatów) co najmniej na 30 dni przed terminem obrad.

  § 27. Uchwały Walnego Zebrania Członków (Delegatów) podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w I terminie i bez względu na ilość obecnych w II terminie, o ile statut nie stanowi inaczej.

  § 28. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków (Delegatów) należy:

  1) uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
  2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego,
  3) podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  4) wybór Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego,
  5) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez władze Stowarzyszenia i Kół,
  6) uchwalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich lub upełnomocnienie do ich ustanowienia Zarządu Stowarzyszenia,
  7) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich,
  8) podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia.

  § 29. Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższym organem wykonawczym Stowarzyszenia między Walnymi Zebraniami. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 7-15 członków, konstytuuje się w ciągu siedmiu dni od daty wyboru , wybierając ze swego grona 5-7 osobowe Prezydium w składzie:

  1) Prezes,
  2) 1-2 zastępców Prezesa,
  3) sekretarza i ewentualnie jego zastępcę,
  4) skarbnika i ewentualnie jego zastępcę,
  5) członków Prezydium.

  § 30. Do kompetencji Zarządu należy:

  1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, działanie w jego imieniu,
  2) wykonywanie uchwał Walnego zebrania,
  3) zarządzanie majątkiem, funduszami Stowarzyszenia,
  4) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
  5) nadawanie, pozbawianie godności członka honorowego,
  6) opracowanie regulaminu wewnętrznego pracy Zarządu, Prezydium Zarządu,
  7) powoływanie, nadzorowanie, rozwiązywanie Kół oraz powoływanie jednostek regulaminowych oraz uchwalanie regulaminów ich działania,
  8) podejmowania uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji, oraz delegowanie przedstawicieli na krajowe, zagraniczne, międzynarodowe konferencje, zjazdy,
  9) zatrudnianie pracowników do prowadzenia spraw Stowarzyszenia.

  § 31. Prezydium Zarządu Stowarzyszenia kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia między posiedzeniami Zarządu.

  Do kompetencji Prezydium Zarządu należy:

  1) wykonywanie uchwał Zarządu,
  2) zwoływanie posiedzeń Zarządu,
  3) przygotowanie projektów uchwał na posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia.
  Posiedzenia Prezydium Zarządu zwołuje Prezes lub z jego upoważnienia zastępca w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Uchwały Prezydium podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 jego członków, w tym Prezesa lub jego zastępcy.

  § 32. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest organem kontroli, składa się z 3-5 członków. W ciągu 7 dni od wyboru Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie:

  1) przewodniczącego,
  2) wiceprzewodniczącego,
  3) sekretarza.

  Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Stowarzyszenia.

  § 33. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczegółowym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
  2) przedstawianie Zarządowi i Prezydium wyników, wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia,
  3) składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań ze swej działalności oraz wnioskowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu.
  4) opracowanie regulaminu prac Komisji Rewizyjnej.

  § 34. Sąd Koleżeński składa się z 3-6 członków, w ciągu siedmiu dni od daty wyboru wybiera spośród siebie:

  1) przewodniczącego,
  2) wiceprzewodniczącego,
  3) sekretarza.

  Sąd koleżeński jest organem orzekającym w I instancji:

  1) rozstrzyga spory między członkami Stowarzyszenia,
  2) orzeka kary,
  a) upomnienia,
  b) nagany,
  c) zawieszenia w prawach członka od trzech miesięcy do dwóch lat,
  d) wyklucza za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, uchwał władz, dzianie na szkodę Stowarzyszenia.

  Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego zebrania w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

  Rozdział V
  Jednostki Terenowe

  § 35. Koła jako jednostki terenowe powoływane są uchwałą Zarządu Stowarzyszenia na wniosek co najmniej ośmiu członków zwyczajnych. Zarząd podejmując uchwałę o powołaniu Koła określa jego siedzibę oraz teren działania.

  § 36. Władzami Koła są:

  1) Walne Zebranie Członków Koła,
  2) Zarząd Koła,
  3) Komisja Rewizyjna Koła.

  Kadencja władz wybieralnych Koła trwa trzy lata. Uchwały władz Koła podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków uprawnionych do głosowania. W przypadku ustąpienia członka władz wybieralnych Koła w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji w wysokości nie większej niż 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

  § 37. Walne Zebranie Członków Koła może być zwyczajne lub nadzwyczajne Zwyczajne sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Koła zwołuje Zarząd Koła co trzy lata

  1) z własnej inicjatywy,
  2) na wniosek 1/2 liczby członków Koła,
  3) na żądanie Komisji Rewizyjnej Koła.

  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła winno zostać zwołane w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku, żądania lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnych Zebrań Członków Koła Zarząd zawiadamia pisemnie wszystkich członków, na co najmniej 14 dni przed terminem Obrad.

  § 38. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Koła należy:

  1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków (Delegatów) Stowarzyszenia Zarządu Stowarzyszenia,
  2) wybór w głosowaniu jawnym lub tajnym Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej Koła,
  3) podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła,
  4) wybór Delegatów na Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia.

  § 39. Zarząd Koła składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego. Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Do kompetencji Zarządu Koła należy:
  1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Koła,
  2) reprezentowanie Koła na zewnątrz, działanie w jego imieniu,
  3) prowadzenie rejestrów członków Koła, rejestru opłacania składek,
  4) zwoływanie walnych Zebrań Członków Koła.

  § 40. Komisja Rewizyjna Koła jest organem kontroli koła, składa się z trzech członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Koła należy:
  1) kontrola całokształtu działalności Koła, przynajmniej raz w roku,
  2) wnioskowanie w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła.

  § 41.
  1. Na majątek Stowarzyszenia i jego środki finansowe składają się:
  a) składki członkowskie,
  b) wpłaty ze zbiórek,
  c) dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
  d) wpływy z działalności gospodarczej Stowarzyszenia.

  2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczony jest tylko i wyłącznie na realizację celów statutowych. W szczególności przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest:

  a) działalność wydawnicza (22.1),
  b) działalność poligraficzna (22.2),
  c) handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (51),
  d) handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (52),
  e) prace badawczo rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (73.1),
  f) reklama (74.40),
  g) działalność związana z organizacją targów i wystaw (74.84.A),
  h) pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (80.42),
  i) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana (91.33).

  3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

  4. Majątek Stowarzyszenia stanowią równie nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe, udziały, akcje, świadectwa udziałowe, papiery wartościowe, środki pieniężne otrzymane lub nabyte w czasie działalności Stowarzyszenia.

  5. Majątek i fundusze Stowarzyszenia mogą być używane wyłącznie dla realizacji celów Statutowych.

  § 41 1
  1) Do składania i podpisywania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych uprawnieni są łącznie dwóch członków Zarządu.

  2) Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem określoną działalnością Stowarzyszenia, a także do dokonywania czynności określonego rodzaju.

  Rozdział VI
  Postanowienia końcowe

  § 42. Uchwałę w sprawie zmian Statutu oraz rozwiązywania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków (Delegatów) większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania. Ostatnie Walne Zebranie Członków (Delegatów) określi cel na jaki zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia oraz ustali sposób jego likwidacji.