„Oświadczam, iż ukończyłem/am 16 rok życia i zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji zgodnie z Polityką Prywatności w celu obsługi mojego zapytania. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.”

  PSPDDD

  Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji

  Adres

  ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa

  Telefon / Fax

  22 633 60 23

  Email

  biuro@deratyzacja.com.pl

  Facebook

  Polub nas na facebooku

  YouTube

  Subskrybuj nasz kanał na YouTube


  tekst jednolity na dzień 21.04.2022 r.

  Rozdział I

  Postanowienia ogólne

  § 1.  Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji
  i Deratyzacji”, zwane dalej Stowarzyszeniem (w skrócie PSPDDD) i na podstawie obowiązującego Prawa o Stowarzyszeniach jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.

  § 2.  Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

  § 3.

  1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest m. st. Warszawa.

  § 4. Stowarzyszenie ma prawo powoływania jednostek organizacyjnych w formie grup tematycznych.

  § 5. Stowarzyszenie może być członkiem innych stowarzyszeń krajowych i zagranicznych o tym samym lub innym profilu działania, zgodnie z art. 5. Ust. 2 Prawa o Stowarzyszeniach.

  § 6. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci, znaków, legitymacji członkowskich, odznak i barw, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

  Rozdział II

  Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

  § 7. Celem Stowarzyszenia jest:

  1. promowanie działalności Członków Stowarzyszenia;
  2. prowadzenie działalności oświatowej;
  3. zdobywanie informacji o nowoczesnych technologiach;
  4. współpraca z władzami państwowymi i placówkami naukowymi;
  5. podnoszenie rangi zawodowej Członków Stowarzyszenia;
  6. udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia w trudnych sytuacjach losowych;
  7. rozwój kulturalny i fizyczny Członków Stowarzyszenia oraz integrowanie środowiska;

  § 8. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  1. organizowanie szkoleń zawodowych dla Członków Stowarzyszenia oraz pozostałych osób fizycznych i prawnych zainteresowanych tematyką prowadzonych szkoleń;
  2. organizowanie seminariów, pokazów terenowych, spotkań, targów i wystaw;
  3. wydawanie i propagowanie materiałów informacyjno-szkoleniowych;
  4. współdziałanie w pracach naukowo-badawczych związanych z technologiami w dziedzinie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji;
  5. współpracę z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi;
  6. przygotowanie i zabezpieczanie kadry dla potrzeb organizowanych zajęć i imprez;
  7. współdziałanie z organami państwowymi i samorządowymi w przypadku klęsk żywiołowych

  i innych zagrożeń dla życia i zdrowia, oraz w stanie wyższej konieczności;

  • nawiązywanie stałych kontaktów z uczelniami i instytutami naukowymi oraz organami państwowymi i samorządowymi;

  Rozdział III

  Członkowie, ich prawa i obowiązki

  § 9. Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna bądź prawna związana z branżą dezynsekcji, dezynfekcji bądź deratyzacji, bez względu na miejsce zamieszkania i działalność.

  § 10. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

  1. członków zwyczajnych;
  2. członków wspierających;
  3. członków honorowych;

  § 11.

  1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, po złożeniu pisemnej deklaracji, uiszczeniu wpisowego, po upływie okresu przejściowego trwającego
   do 6 miesięcy (staż kandydacki) oraz po przyjęciu w skład członków Stowarzyszenia przez Zarząd.
  2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd może podjąć uchwałę o przyjęciu kandydata przed upływem stażu kandydackiego.
  3. Wysokość wpisowego ustala Zarząd, w drodze uchwały, jeden raz na rok kalendarzowy.
  4. W przypadku nieprzyjęcia kandydata w poczet członków wpisowe podlega zwrotowi
   w wpłaconej wysokości, bez odsetek.

  § 12. Prawa członków zwyczajnych:

  1. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia;
  2. uczestniczenie w zjazdach, naradach, konferencjach oraz innych akcjach organizowanych dla realizacji celów Stowarzyszenia;
  3. zgłaszanie pisemnych wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia;
  4. używanie znaku Stowarzyszenia i organizacji, których jest członkiem;

  § 13. Obowiązki członka zwyczajnego:

  1. przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz oraz Kodeksu etyki zawodowej PSPDDD;
  2. czynny udział w realizacji celów Stowarzyszenia;
  3. aktywne uczestnictwo w organizowanych przez Stowarzyszenie zebraniach, posiedzeniach, zjazdach, zajęciach, imprezach, z własnej inicjatywy lub w drodze typowania;
  4. opłacanie składek członkowskich do końca marca danego roku za 12 kolejnych miesięcy;

  § 14.

  1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna i prawna, która zadeklaruje wsparcie finansowe dla Stowarzyszenia i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji, przygotowanej i zatwierdzonej przez Zarząd.
  2. Członek wspierający ma prawo do:
   1. uczestnictwa w zjazdach, naradach, konferencjach, targach;
   1. zgłaszania pisemnych wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia;
   1. używania znaku Stowarzyszenia;
  3. Obowiązkiem członka wspierającego jest wywiązywanie się z podjętych zobowiązań
   i przestrzeganie regulaminów Stowarzyszenia.

  § 15.

  1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla działalności Stowarzyszenia.
  2. Godność członka honorowego nadaje Zarząd.
  3. Członkowie honorowi posiadają prawa członka zwyczajnego i są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

  § 16. Utrata członkostwa następuje na skutek:

  1. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia złożonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia;
  2. skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 30 dni po upływie terminu wyznaczonego w § 13 pkt 4, po uprzednim pisemnym upomnieniu;
  3. wykluczenia uchwałą Zarządu powziętą na podstawie decyzji Sądu Koleżeńskiego z powodu niestosowania się do postanowień Statutu, uchwał władz i regulaminów wewnętrznych, Kodeksu etyki zawodowej PSPDDD oraz działania na szkodę Stowarzyszenia;
  4. utraty osobowości prawnej członka wspierającego – osoby prawnej;
  5. śmierci członka – osoby fizycznej;”

  §17.

  1. Od skreślenia i wykluczenia przysługuje członkowi wniesienie odwołania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały lub orzeczenia.
  2. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

  Rozdział IV

  Władze Stowarzyszenia

  § 18. Władzami Stowarzyszenia są:

  1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (Delegatów);
  2. Zarząd;
  3. Komisja Rewizyjna;
  4. Sąd Koleżeński;

  § 19. Walne Zebranie Członków może zostać zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów, jeśli liczba członków przekroczy 100 osób. Delegaci będą wybierani na Sprawozdawczo – Wyborczych Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia, w ilości nie większej niż jeden delegat na każdą rozpoczętą piątkę Członków Stowarzyszenia.

  § 20.

  1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa trzy lata, przy czym wygasa z dniem odbycia pierwszego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia (Delegatów) odbywającego się po upływie okresu Kadencji.
  2. Kadencja delegatów trwa trzy lata, przy czym kadencja ta kończy się jednocześnie dla wszystkich delegatów z dniem odbycia kolejnego Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

  § 21. W przypadku ustąpienia członka wybieralnych władz w czasie trwania kadencji, władzom przysługuje prawo kooptacji w wysokości nie większej niż 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

  § 22. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile Statut nie stanowi inaczej.

  § 23. Walne Zebranie Członków (Delegatów) jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków (Delegatów) zwoływane jest przez Zarząd co trzy lata.

  § 24. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (Delegatów) zwołuje Zarząd:

  1. z inicjatywy własnej, w formie pisemnej z uzasadnieniem;
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej, w formie pisemnej z uzasadnieniem;
  3. jeżeli 20% Członków Stowarzyszenia wyrazi taką wolę w formie pisemnej z uzasadnieniem Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (Delegatów) winno zostać zwołane w terminie trzech

  miesięcy od daty podjęcia uchwały, wpływu wniosku lub żądania i obraduje nad sprawami,
  dla których zostało zwołane.

  § 25.

  1. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:
   1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi;
   1. z głosem doradczym – członkowie wspierający i zaproszeni goście.
  • W Walnym Zebraniu Delegatów udział biorą:
   • z głosem stanowiącym – delegaci, członkowie honorowi;
   • z głosem doradczym – członkowie władz Stowarzyszenia, o ile nie są delegatami, członkowie wspierający i zaproszeni goście.

  § 26. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnych Zebrań Członków (Delegatów) Zarząd zawiadamia pisemnie wszystkich członków (Delegatów) co najmniej na 30 dni przed terminem obrad.

  § 27. Uchwały Walnego Zebrania Członków (Delegatów) podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania – w I terminie, zaś bez względu na ilość obecnych – w II terminie, o ile Statut nie stanowi inaczej.

  § 28. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków (Delegatów) należy:

  1. uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia;
  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia, z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego;
  3. podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
  4. wybór Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Delegatów,
  5. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez władze Stowarzyszenia;
  6. uchwalanie wysokości składek członkowskich;
  7. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich;
  8. podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia;
  9. uchwalanie regulaminów Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i innych regulaminów dotyczących działalności Stowarzyszenia.

  § 29. Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższym organem wykonawczym Stowarzyszenia między Walnymi Zebraniami. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 7-15 członków, konstytuuje się w ciągu siedmiu dni od daty wyboru w składzie:

  1. Prezes;
  2. 1-2 zastępców Prezesa;
  3. sekretarza i ewentualnie jego zastępcę;
  4. skarbnika i ewentualnie jego zastępcę;
  5. członków Zarządu;

  § 30. Do kompetencji Zarządu należy:

  1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, działanie w jego imieniu;
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia (Delegatów);
  3. zarządzanie majątkiem, funduszami Stowarzyszenia;
  4. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, w tym określenie wysokości wpisowego;
  5. nadawanie, pozbawianie godności członka honorowego;
  6. organizowanie prac Stowarzyszania poprzez powoływanie celowych komisji oraz przygotowywanie projektów regulaminów organów Stowarzyszenia;
  7. opracowanie regulaminu wewnętrznego pracy Zarządu;
  8. powoływanie, nadzorowanie, rozwiązywanie Kół, grup tematycznych oraz powoływanie jednostek regulaminowych oraz uchwalanie regulaminów ich działania;
  9. podejmowania uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli na krajowe, zagraniczne, międzynarodowe konferencje, zjazdy, targi;
  10. zatrudnianie pracowników do prowadzenia spraw Stowarzyszenia;

  § 31. Prezes lub jego zastępcy, kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia między posiedzeniami Zarządu. Do ich kompetencji należy także zwoływanie posiedzeń Zarządu w miarę potrzeb, nie rzadziej
  niż raz na dwa miesiące.

  § 32.

  1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest organem kontroli, składa się z 3 członków. 
  2. W ciągu 7 dni od wyboru Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie:
  3. Przewodniczącego;
  4. Sekretarza;
  5. Członka;
  6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Stowarzyszenia.

  § 33.

  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  1. przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczegółowym uwzględnieniem gospodarki finansowej;
  2. przedstawianie Zarządowi wyników, wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia;
  3. składanie na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia (Delegatów) sprawozdań ze swej działalności oraz wnioskowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu;

  § 34.

  1. Sąd Koleżeński składa się z 3-6 członków. W ciągu siedmiu dni od daty wyboru wybiera spośród siebie:
  2. Przewodniczącego;
  3. Wiceprzewodniczącego;
  4. Sekretarza;
  5. Sąd koleżeński jest organem orzekającym w I instancji:
  6. rozstrzyga spory między członkami Stowarzyszenia;
  7. orzeka kary;
  8. upomnienia;
  9. nagany;
  10. zawieszenia w prawach członka od trzech miesięcy do dwóch lat;
  11. wyklucza za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, uchwał władz, działania na szkodę Stowarzyszenia;
  12. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia (Delegatów) w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia (Delegatów) jest ostateczna.

  Rozdział V

  Jednostki organizacyjne

  § 35.

  1. Grupy tematyczne tworzone są na wniosek minimum 2 członków Stowarzyszenia składany
   do Zarządu. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.
  2. Podstawą utworzenia grupy tematycznej jest uchwała Zarządu, po uprzedniej weryfikacji wniosku wraz z uzasadnieniem i stwierdzeniu braku konfliktu interesu tworzonej jednostki z działalnością i interesem Stowarzyszenia.

  § 36. Grupa tematyczna może utworzyć regulamin wewnętrzny, zatwierdzony uprzednio przez Zarząd Stowarzyszenia.

  § 37. Grupy tematyczne rozwiązywane są uchwałą Zarządu Stowarzyszenia na wniosek co najmniej dwóch członków zwyczajnych.

  § 38. Celem działania grup tematycznych jest:

  1. współuczestniczenie w realizacji celów Stowarzyszenia;
  2. grupowe zgłaszanie inicjatyw oddolnych;
  3. integracja środowiska i zacieśnienie stosunków międzyludzkich;

  Rozdział VI

  Majątek Stowarzyszenia

  § 39.

  1. Na majątek Stowarzyszenia i jego środki finansowe składają się:
  2. składki członkowskie;
  3. wpłaty pochodzące od członków wspierających;
  4. wpłaty ze zbiórek;
  5. dotacje, darowizny, spadki i zapisy;
  6. wpływy z działalności gospodarczej Stowarzyszenia;
  7. środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy określonych w przepisach odrębnych;
  8. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczony jest wyłącznie na realizację celów statutowych. W szczególności przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest:
  9. działalność wydawnicza (58.19.Z);
  10. działalność poligraficzna (18.12.Z);
  11. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z);
  12. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z);
  13. prace badawczo rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z);
  14. działalność agencji reklamowych (73.11.Z);
  15. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z);
  16. pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (85.59.B);
  17. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana (94.99.Z).
  18. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
  19. Majątek Stowarzyszenia stanowią również nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe, udziały, akcje, świadectwa udziałowe, papiery wartościowe, środki pieniężne otrzymane lub nabyte w czasie działalności Stowarzyszenia.
  20. Majątek i fundusze Stowarzyszenia mogą być używane wyłącznie dla realizacji celów Statutowych.

  § 40.

  1. Do składania i podpisywania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia, w tym w zakresie praw
   i obowiązków majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
  2. Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie, pełnomocnictwa do dokonywania wskazanych czynności prawnych związanych z kierowaniem określoną działalnością Stowarzyszenia, a także do dokonywania czynności określonego rodzaju (pełnomocnictwo rodzajowe).

  Rozdział VII

  Postanowienia końcowe

  § 41. Uchwałę w sprawie zmian Statutu oraz rozwiązywania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków (Delegatów) większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania. Ostatnie Walne Zebranie Członków (Delegatów) podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, określi cel na jaki zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia oraz ustali sposób jego likwidacji.